Former Principals

Former Principals

Shri. Acharya Krishna Dutt
1961 - 1976

Shri. Keshav Rao
01/07/1976 - 31/10/1987

Dr. Sushila Vyapari
31/10/1987 - 31/03/1991

Smt. VijayaLakshmi
31/03/1991 - 31/12/1995

Shri.M.Upendra
31/12/1995 - 30/06/1997

Shri. B.L.R. Murthy
30/06/1997 - 01/09/2000

Shri. Shyam Sundar Mundda
01/09/2000 - 25/07/2001

Dr.P. Subrahmanyam
25/07/2001 - 24/07/2004

Dr. Shailbala
25/07/2004 - 31/07/2012

Smt. Jyoti Hastak
M.Sc,MCA
01/08/2012 - 31/10/2017

Shri.P.Giridhar
M.Com, NET
1/11/2017 - 16/07/2018

Dr.P.Uma
MBA, Ph.D.
17/07/2018 - 30/10/2020

Dr.Venugopal Rao Yadavalli
MBA, M.Phil, DCRS, Ph.D.
01/11/2020 - 31/04/2022

Dr. Avinash Jaiswal
M.A(Hindi), Gold Medalist, M.Phil(Hindi), Ph.D, PGDTA, PGDFHT, L.L.B
01/05/2022 - 26/08/2023

Dr. B. Sreedevi
M.Sc.(Physics), Ph.D
27/08/2023 - 17/02/2024


Copyright © Hindi Mahavidyalaya. All Rights Reserved.